Nazad na naslovnicu

HURIDOCS je globalna mreža organizacija za zaštitu ljudskih prava. Cilj HURIDOCS-a je poboljšavanje pristupa i razumijevanja javnih informacija o ljudskim pravima kroz efikasnije, primjerenije i kompatibilnije metode i tehnike korištenja informacija.

Sam HURIDOCS ne skuplja podatke i dokumente, nego funkcionira kao decentralizirana mreža organizacija koje se brinu o dokumentiranju i prikupljanju informacija. HURIDOCS ohrabruje stvaranje mreža koje su najbolji način rada sa sve većim prilivom informacija o ljudskim pravima. HURIDOCS pokušava uspostaviti potrebnu infrastrukturu koja će dovesti do povećane kompetentnosti i profesionalizma unutar organizacija koje čine mrežu. HURIDOCS se zasniva na širokoj definiciji ljudskih prava koja sadržava civilna, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava.

  1. O projektu
  2. Radionice
  3. HURIDOCS priručnici
  4. Sudionici projektaHuridocs is a global network of human rights organisations. The aim of HURIDOCS is to improve access to and the dissemination of public information on human rights through more effective, appropriate and compatible methods and techniques of information handling.

HURIDOCS itself does not collect data, but functions as decentralised network of organisations which work on documentation and gathering of information. HURIDOCS encourages creating of networks which are the only way of working with ever growing flow of information on human rights. HURIDOCS is trying to give neccessary infrastructure that will increase professionalism in organisations which are part of networks. HURIDOCS is based on broad definition of human rights which includes civil, political, economic, social and cultural rights.

  1. About project
  2. Workshops
  3. HURIDOCS manuals
  4. Project participants


"Informacija o svim aspektima ljudskih prava je osnovna za univerzalnu zaštitu i promociju ljudskih prava. Ubrzano povećanje interesa za ljudska prava podudara se s ubrzanim razvojem informacijske tehnologije. Ukoliko se ne razvije jednostavan univerzalan sustav komunikacija, korisne će se informacije izgubiti, postojeća međunarodna mašinerija neće funkcionirati, neće se znati za standarde i pravila dogovorene između vlada i profesionalnih tijela, te se njihova implementacija neće pratiti."

Martin Ennals


" Information on all aspects of human rights is essential to the universal protection and promotion of human rights. The rapid increase of interest in human rights coincides with the rapid development of information technology. Unless a common and universal system of communication is evolved, valuable information will be wasted, existing international machinery will not function, standards and codes agreed between governments and within professional bodies will not become known and their implementation will not be monitored."

Martin Ennals


Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998