CENTAR ZA MIR, PRAVNE SAVJETE I PSIHO-SOCIJALNU POMOĆ
Vase Pelagića 20
32000 Vukovar
Hrvatska
Tel/fax: +385 32 41 556


Centar za mir, pravne savjete i psiho-socijalnu pomoć (Vukovar) nevladina je, nepolitička, neprofitna humanitarna organizacija. Osnovan je 1. 8. 1996. godine na inicijativu Udruženja izbjeglih i protjeranih građana iz Republike Hrvatske za Regiju istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srijem (Vukovar), Centra za mir i ljudska prava (Vukovar) i Grupe 484 (Beograd, SRJ), uz podršku britanske humanitarne organizacije OXFAM (Oxford, Velika Britanija).

Osnovni ciljevi Centra su ublažavanje siromaštva, patnji i stresa stanovnika koji žive na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, političku i bilo koju drugu pripadnost.

Aktivnosti Centra su pružanje besplatnih pravnih savjeta, informacija i podrške lokalnom stanovništvu, izbjeglicama i prognanicima, s posebnim naglaskom na ugrožene grupe na tom području. Građani najčešće traže pomoć Centra vezi s ostvarivanjem prava vlasništva, statusa, posjete svojim kućama u drugim dijelovima Hrvatske te povratka. Samo u 1996.godini pravnu pomoć Centra zatražilo je preko 2 000 ljudi.

Centar prati stanje ljudskih prava i o tome obavještava nadležne organe vlasti i predstavnike međunarodnih institucija i organizacija prisutnih u području.

Značajna aktivnost Centra je i pružanje humanitarne pomoći i psiho-socijalne podrške ženama i djeci te organiziranje seminara i tribina na temu mirnog rješavanja sukoba, međuetničke, kulturne i vjerske tolerancije. U okviru Centra djeluje grupa za ekumenizam i rekoncilijaciju.

U preko četrdeset mjesta na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema organizirane su edukativne radionice o ljudskim pravima. Rezultati su bili vidljivi već za vrijeme travanjskih izbora 1997. godine kada je stanovništvo pokazalo visoku razinu demokratskog ponašanja. Aktivistice i aktivisti Centra, za vrijeme izbora, bili su uključeni u promatranje izbora kroz ad hoc koaliciju GONG.

Aktivistice i aktivisti Centra sudjelovali su na nizu skupova, konferencija, seminara u Hrvatskoj i inozemstvu.

U ostvarivanju svojih ciljeva Centar surađuje s mnogim međunarodnim i domaćim organizacijama: OXFAM (London, Zagreb, Beograd, Sarajevo), Die Schwelle (Bremen), Peace Bridge Danube (Mohač, Vukovar), National Democratic Institute (Washington), USAID (Vukovar), American Development Foundation (Zagreb), IRC Umbrella Grant (Zagreb), Centar UN-a za ljudska prava (Vukovar), Ambasada lokalne demokracije (Osijek), UNTAES Civilni poslovi (Vukovar, Ilok), UNHCR (Erdut), Civil Rights Project (Vukovar), OSCE (Vukovar), SDR (Beograd), Srpski demokratski forum (Zagreb).

Centar je član Koordinacije organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u RH te osnivač Koordinacije NVO-a koji djeluju na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema.

Ankica Mikić, koordinatorica Centra


Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998