CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ
CENTRO PER LE INIZIATIVE DEI CITTADINI PERNZO
52440 Poreč, Nikole Tesle 7
Tel/fax: 052 452 746, 452 696
e-mail: cgi_po@zamir-zg.ztn.apc.org

CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja svoje aktivnosti usmjerava na promociju i zaštitu ljudskih prava, slobode i dostojanstva pojedinaca, ravnopravnost spolova, podizanje svijesti građana o pravu na sudjelovanje u donošenju odluka koje se odnose na zadovoljavanje njihovih potreba i interesa u životnoj sredini, te senzibiliziranje lokalnih vlasti o potrebi uvažavanja artikuliranih grupnih interesa građana u izgradnji i oblikovanju lokalne zajednice. Centar je osnovan 1992. Godine u Poreču kao podružnica Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba i najstarija je organizacija te vrste u Istri. Centar djeluje na području Istre, a u suradnji s drugim NVO na području cijele RH.

Centar svoju djelatnost provodi kroz promotivne aktivnosti i konkretne programe:
Promotivne aktivnosti Centar provodi organiziranjem tribina po istarskim gradovima predstavljanjem ideje o nepovredivosti ljudskih prava i sloboda, te aktualnih tema vezanih za rad lokalnih organa uprave, primjenu zakona u upravno-pravnoj praksi, funkcioniranje i razvoj lokalne samouprave, zaštitu specifičnih prava žena i drugih.
Veliki interes i odaziv građana tim tribinama rezultirao je osnivanjem dviju sličnih organizacija u Istri čiji su inicijatori ili suosnivači bili aktivisti Centra.
Program direktne zaštite obuhvaća besplatne pravne savjete, pomoć i podršku ugroženim osobama u ostvarivanju njihovih prava, intervencije kod nadležnih lokalnih organa uprave i samouprave, te nadležnih ministarstava Vlade RH i Pučkog pravobranitelja.
Odmah po uvođenju državno-pravnog sustava u Zapadnoj Slavoniji i Krajini aktivisti Centra uključuju se u rad savjetodavnih centara pružanjem pomoći i podrške domicilnom stanovništvu i povratnicima u ostvarivanju statusnih, zdravstvenih i socijalnih prava. Centar je izradio projekt kojim u suradnji s drugim NVO provodi program monitoringa rada lokalnih organa vlasti radi intenziviranja procesa povratka, integracije stanovništva u državnopravni sustav RH, rješavanja njihovih egzistencijalnih problema, te uspostave i obnove povjerenja.

Uviđajući problem položaja žena u društvu, aktivistice naše organizacije formirale su 1995. Godine Žensku grupu koja djeluje u sastavu Centra i fokusira svoje aktivnosti na promicanje prava žena u javnosti i medijima, organiziraju i sudjeluju u akcijama koje promoviraju pravo na ravnopravno sudjelovanje u javnom, političkom i kulturnom životu, te njihovom potvrđivanju u profesionalnoj sferi. Posebno ističu pravo na razliku i pravo na izbor. Zbog izrazito naglašene pojave nasilja nad ženama u Istri Ženska grupa radi na programima zaštite žena žrtava obiteljskog nasilja pravnom i drugom pomoći i podrškom.

Ženska grupa Centra od 1996. Godine organizira redovne polugodišnje skupove ženskih NVO iz RH u Poreču s ciljem koordiniranja zajedničkih aktivnosti unutar ženske mreže.

Svi članovi Centra, aktivisti i volonteri prolaze različitu obuku vezanu za zaštitu ljudskih prava, pravnu pomoć, organizacijski razvoj, zagovaranja, fundraisinga itd.

Na razini lokalne zajednice Centar je organizirao akcije solidarnosti u prikupljanju humanitarne pomoći za stanovništvo Krajine i liječenje naše sugrađanke u inozemstvu.

Kako sustav zdravstva u RH ne osigurava građanima liječenje u inozemstvu Centar je pokrenuo inicijativu za formiranje fonda za tu namjenu na razini Poreštine. Grad Poreč podržao je inicijativu i fond će biti formiran pri gradskoj instituciji "Zdravi grad".

Inicijativu Ženske grupe Centra za smještaj žena i djece žrtava obiteljskog nasilja grad Poreč potpomoći će davanjem na raspolaganje zgrade u vlasništvu grada.

Centar je koncem 1997. godine pokrenuo inicijativu za prenamjenu zatvorene tvornice za preradu ribe u objekt za sportsko-rekreacijske i kulturne sadržaje koji bi služilo građanima i organizacijama mladih, a dio prostora dao bi se na korištenje raznim udrugama građana koje sada nemaju "krova nad glavom". Akciju je podržalo nekoliko različitih organizacija i udruženja građana, a rezultate tek očekujemo.

Većinu naših aktivnosti prate lokalni mediji, a uživamo i sve veću podršku građana i lokalnih struktura vlasti.

Centar je suosnivač i član Koordinacije organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u RH, mreže Antiratne kampanje Hrvatske, a Ženska grupa Centra je članica mreže ženskih NVO u RH.

Centar surađuje i s ostalim NVO u RH, održava kontakte sa sličnim organizacijama u SRJ i BiH, te surađuju s međunarodnim organizacijama koje djeluju u RH.

Provodeći svoje aktivnosti Centar je izgradio dobre odnose s gradom Porečom i županijom Istarskom.

Tokom rada Centar je ostvario dobru komunikaciju s nadležnim ministarstvima Vlade RH i Pučkim pravobraniteljem.

Do sada su rad Centra potpomagali "Tilburg za mir", Delphi Star International, Otvoreno društvo Hrvatska, ADF, veleposlanstvo SAD, te Grad Poreč simboličnom potporom iz proračuna, ali redovito od 1996. godine.


Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998