Srpski demokratski forum
Berislavićeva 10
10 000 Zagreb
tel/fax: (01) 426-826
e-mail:sdf_zg@zamir-zg.ztn.apc.org

Srpski demokratski forum osnovan je polovicom 1991. godine sa sjedištem u Zagrebu, kao koalicija političkih snaga Srba u Hrvatskoj. To je bilo vrijeme snažne konfrontacije nacionalnih ideologija na prostoru tadašnje jugoslavenske države, s prijetnjom pretvaranja u ratni sukob. Zbog brojnosti srpskog nacionalnog korpusa u Republici Hrvatskoj i odraza takve situacije na međunacionalne donose, nametnula se potreba osnivanja organizacije, koja je imala za cilj da svojim angažmanom pokrene dijalog u okviru državnih i političkih institucija, radi postizanja trajnog sporazuma o uređenju odnosa između hrvatskog i srpskog naroda u Hrvatskoj i na taj način doprinese sprječavanju rata.

Na žalost, razvoj prilika krenuo je u drugom pravcu. Došlo je do rata i do svih njegovih posljedica, pa je Srpski demokratski forum širio svoju djelatnost, nastojeći odgovoriti aktualnoj situaciji. Pored angažiranja na obustavljanju ratnih sukoba i traženja rješenja koja bi na trajnim osnovama riješila pitanje položaja Srba u Republici Hrvatskoj, zbog eskalacije kršenja ljudskih prava i nedjelotvornosti nadležnih institucija da ta prava efikasno zaštite, prioritetni problem na kojem se trebalo angažirati odnosio se na pružanje pomoći građanima u zaštiti ljudskih, građanskih i nacionalnih prava. Zbog toga se, u okviru Foruma početkom 1992. godine osniva u Zagrebu Centralni ured za izbjeglice, ljudska prava i prava nacionalnih zajednica i manjna, sa zadaćom da djeluje na zaštiti fizičke i pravne sigurnosti ugroženih i da pruža stručnu pomoć osobama u ostvarivanju njihovih ustavnih i zakonskih prava u državnim i upravnim tijelima. Centralni ured postaje mjesto gdje se obraćaju brojni građani, pripadnici svih nacionalnosti, koji svoja prava nisu mogli ostvariti pred legalnim organima ili su pri tome nailazili na velike prepreke.

Veliki izbjeglički val, poslije vojno-redarstvenih akcija "Bljesak" i "Oluja", težište rada Foruma usmjerava na pomoć izbjeglicama da ostvare pravo na povratak. SDF u suradnji s Uredom za izbjeglice i prognanike zaprima nekoliko tisuća zahtjeva članova obitelji izbjeglih osoba za njihov povratak, vrši stalni pritisak na vladine institucije radi omogućavanja povratka i pruža pomoć onima koji su uspjeli dobiti dozvolu za povratak, u ostvarivanju njihovih zakonskih prava. Razvija i djelatnost prikupljanja i distribucije humanitarne pomoći i tako pomaže najugroženijima.

Tijekom 5.5 godina djelovanja SDF-a, širile su se i njegove aktivnosti, diktirane potrebama koje je zahtjevala konkretna situacija. Zbog uvođenja u pravni sustav Republike Hervatske diskriminirajućih zakona te diskriminirajućeg postupanja pojedinih državnih i upravnih tijela u odnosu na pojedine kategorije građana, (mnogi su građani ostali bez stanova, kuća i zaposlenja, imali su brojne teškoće u pribavljanju raznih dokumenata, onemogućen je povratak izbjeglica), ključna djelatnost SDF-a koncentrira se na zaštitu ljudskih prava. Pored pružanja pravne pomoći građanima, pokreću se razne inicijative, prijedlozi i zahtjevi kod nadležnih državnih tijela radi izmjena zakona i drugih propisa, kojima se ograničavaju određena prava, narušava ravnopravnost pred zakonom, kao i radi rješavanja prava pojedinaca. Izrađuju se periodični izvještaji o oblicima kršenja ljudskih prava, koji se dostavljaju državnim tijelima Republike Hrvatske i predstavnicima međunarodnih organizacija. Organiziraju se konferencija za tisak, radi upoznavanja javnosti s aktualnim problemima na području ostvarivanja ljudskih prava, osobne sigurnosti i sigurnosti imovine. pripremaju se analitički materijali o posljedicama primjene pojedinih zakona i ostalih propisa na ostvarivanje ustavnih i zakonskih prava.

Brojnost problema na području ostvarivanja ljudskih prava, posebno nakon uključivanja u pravni sustav područja koja su se nalazila pod zaštitom ili privremenom upravom UN-a, kao i u uvjetima nešto značajnijeg broja povratnika, nametnule su potrebu za teritorijalnom disperzijom SDF-a i njegovih ureda za pružanje što brže i što djelotvornije pravne i druge pomoći. Otvaraju se podružnice za pojedina područja i njhovi uredi u mjestima gdje su potrebe za pružanje pomoći najveće.

Danas, pored Podružnice SDF-a za područje Zagreba i Centralnog ureda za izbjeglice, ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Zagrebu, Srpski demokratski forum ima četiri podružnice: za područje zapadne Slavonije sa sjedištem u Pakracu; za područje Korduna i Banije sa sjedištem u Vojniću; za područje Like sa sjedištem u Korenici i za područje Dalmacije sa sjedištem u Kninu.U tijeku su pripreme za osnivanje dviju podružnica na području istočne Slavonije i Baranje.

U okviru podružnica djeluje 12 ureda: u Kninu, Korenici, Plaškom, Vojniću, Gvozdu, Glini, Petrinji, Pakracu, Okučanima, Slatini, Daruvaru i Grubišnom Polju.

Tijekom svakog mjeseca više stotina stranaka obraća se uredima SDF-a, gdje im stručne osobe pomažu u rješavanju različitih problema: povratka kuća zahtjeva za obnovu, obnavljanja prava na mirovinu, ostvarivanja prava na socijalnu pomoć, oslobađanja od plaćanja preza, pribavljanja različitih dokumenata, konvalidacije dokumenata, raznih komunalnih problema i drugih teškoća s kojima se susreću. Uredima SDF-a za pomoć se obraćaju sve više I osobe drugih nacionalnosti.

Zbog pružanja vjerodostojnih informacija izbjeglicama koje se nalaze na teritoriju SR Jugoslavije i pravne pomoći o mogućnostima ostvarivanja njihovih prava, otvorena je kancelarija SDF-a u Beogradu, a uskoro bi trebala biti otvorena u Banja Luci.

SDF na području promicanja i zaštite ljudskh prava surađuje s brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama, sudjeluje na seminarima i okruglim stolovima s temama koje se odnose na ostvarivanje ustavnih, zakonskih i u najširem smislu ljudskih prava. Jedan je od osnivača Koordinacije organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i njen je član, uz još 17 organizacija.

Motivi djelovanja SDF-a bili su i ostaju, da u zajednici s brojnim nevladinim organizacijama koje djeluju u Hrvatskoj i svim drugim institucijama i pojedincima dade svoj doprinos izgradnji hrvatske države, koja će biti zasnovana na idelima slobode svakog pojedinca, bez obzira na njegovu vjersku i nacionalnu pripadnost, na međunacionalnoj i međuvjerskoj toleranciji, mirnom rješavanju suprotstavljenih ideja i interesa, države vladavine prava u kojoj će svatko moći bez diskriminacije uživati univerzalno priznata ljudska prava i građanske slobode i nesmetano izražavati i razvijati svoj nacionalni, vjerski i bilo koji drugi identitet.

Nagrada, koju su SDF-u za doprinos razvoju demokracije i civilnog društva dodjelile Sjedinjene Američke Države i Europska unija, pored priznanja za dosadašnji rad predstavlja još veći poticaj da intenzivnije i organiziranje, u čvršćoj suradnji sa ostalim nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava te s drugim tijelima i pojedincima, nastavi i ojača svoje aktivnosti u borbi za izgradnju demokratskog i civilnog društva.

Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
Center for Direct Protection of Human Rights
1998