Ženska grupa Lošinj
51550 Mali Lošinj,
Braće Vidulić 28,
tel: 051 233 650, fax: 051 233 750
E-mail:zenska-grupa-losinj@ri.tel.hr
zenskagrupa_ml@zamir-zg.ztn.apc.org

Ženska grupa Lošinj je neprofitna i nestranačka organizacija građanki koja formalno postoji od ožujka 1996 godine. Cilj je grupe učiniti javnosti jasnim duh i principe ugrađene u Deklaraciju o ljudskim pravima i Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama. Kroz advocacy, monitoring i edukaciju grupa nastoji postići vidljivost i razumijevanje ženskih ljudskih prava te podstaći građane da civilnom akcijom utječu na vlasti, a žene osnažiti i osposobiti da zatraže i zauzmu ravnopravnu ulogu u donošenju odluka. Smatrajući ravnopravnost među spolovima neodvojivim dijelom svake demokracije, promovirajući svoje ciljeve grupa neposredno djeluje ne samo na položaj žena već na proces kojim hrvatsko društvo postaje demokratsko i liberalno.
Grupa je nastala kao reakcija na sužavanje ljudskih i posebno ženskih prava u Hrvatskoj, te na kampanju vlasti i crkve kojom se uloga žene želi svesti na stroj za reprodukciju nacije i besplatnu radnu snagu u kući.

Djelatnosti udruge jesu:
 • pomoć u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih za ženska ljudska prava u društvu kao što su:
 • pravo na život bez nasilja, kako u privatnoj tako i u društvenoj sferi
 • pravo na jednako i puno sudjelovanje u svim područjima društva, posebno u vodećim ulogama i u donošenju važnih odluka,
 • prava žena žrtava rata i izbjeglica,
 • reproduktivna prava žena, uključujući pravo na reproduktivno zdravlje i na odluku kada i s kim rađati i podizati djecu.

  Ostale aktivnosti su:
 • sudjelovanje s međunarodnim feminističkim grupama u pronalaženju i dokumentiranju primjera nasilja počinjenih nad ženama u periodu rata na ovim prostorima i priprema dokaznog materijala za suđenje za zločine počinjene nad ženama,
 • edukacija putem lokalnih programa o ljudskom pravima, te posebno ženskim ljudskim pravima,
 • globalna kampanja za ženska ljudska prava - sudjelovanje u globalnoj kampanji za bolje razumijevanje ženskih ljudskih prava, učenje i dijeljenje iskustava s drugim ženskim grupama na globalnoj razini,
 • publiciranje aktivnosti u medijima,
 • izdavanje prigodnih publikacija vezanih uz rad udruge,
 • sudjelovanje u kampanji za ljudska prava i neposredna pomoć u njihovu ostvarenju,
 • edukacija i sudjelovanje u građanskim inicijativama za rješavanje problema u zajednici, kao što su zaštita okoliša, unapređenje zdravstva i drugih javnih službi, te socijalnih pitanja, odgoja i obrazovanja djece i slobodnog vremena mladih

  Struktura Organizacije:
  Ženska grupa ima 26 članica.
  Sve članice čine skupštinu, koja donosi plan i program rada, te bira radna tijela. Izvršno tijelo je vijeće, sastavljeno od pet članica, koje se sastaju jednom sedmično. Rad radnih tijela i financijsko poslovanje kontrolira nadzorni odbor.

  Pored ovih tijela koja su statutarno i zakonski određena, ženska grupa Lošinj ima savjetodavni odbor sačinjen od istaknutih žena iz lokalne zajednice, koje prate program rada i strategije, te daju primjedbe i smjernice za rad. Ovo tijelo nema mogućnost donošenja odluka, već je samo savjetodavno.

  Pored članica grupe žene iz zajednice pokazuju interes za rad grupe, te dolaze povremeno sudjelovati u aktivnostima grupe i podijeliti informacije.

  Centar za direktnu zaštitu ljudskih prava
  Center for Direct Protection of Human Rights
  1998